PolishEnglish

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 • 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 

 1. Fundacja – Fundacja Rex Support Group z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 26, Lublin 20-148, wpisana do rejestru przedsiębiorców, a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000785758, REGON: 38333263300000, NIP: 7123386897. Fundacja świadczy usługi określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług przez Fundację za pośrednictwem Serwisu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie.
 3. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Fundację umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Fundację lub jej współpracowników, dostępna pod adresem https://rakowskaglow.pl
 4. Umowa o Usługi – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją, której przedmiot stanowią usługi określone w niniejszym Regulaminie
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

 

 

 • 2. Postanowienia wstępne

 

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja.
 2. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia przez Fundację usług określonych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Fundacja świadczy drogą elektroniczną usługi określone w § 3.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Przed przystąpieniem do usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz innymi informacjami i dokumentami dostępnymi na stronie https://rakowskaglow.pl
 6. Fundacja nie świadczy usług innych niż wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie.

 

 

 • 3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Fundacja świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
 2. umożliwia dostęp do informacji zawartych na indywidualnym koncie Użytkownika w Serwisie
 3. umożliwia dokonanie przez Użytkownika płatności w systemie PayU

 

 

 • 4. Zawarcie umowy o usługi

 

 1. Przystąpienie do zawarcia umowy o usługi wymaga uprzedniego założenia konta w Serwisie (rejestracji).
 2. Założenie konta (rejestracja) w Serwisie dokonywana jest w sposób następujący:
 3. Uruchomienie przeglądarki, wpisanie i potwierdzenie przejścia pod adres https://rakowskaglow.pl
 4. Wpisanie w odpowiednie pola swoich prawidłowych danych: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko,
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w formie zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru)
 6. kliknięcie w polecenie „Załóż konto”.
 7. Użytkownik zawiera Umowę o Usługi w zakresie określonym w § 2 z momentem założenia konta (po weryfikacji) w Serwisie.

 

 • 5. Sposób dokonywania płatności

 

 1. W ramach świadczonych Usług przez Fundację zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik ma możliwość dokonywania płatności wyłącznie przez system Tpay.
 2. Płatność powinna zostać dokonana przez Użytkownika w ramach procedury określonej w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 

 • 6. Prawo odstąpienia

 

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o Usługi w terminie 30 (trzydziestu) dni.
 2. Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być wysłane na adres Fundacji
 4. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

 

 • 7. Czas trwania umowy

 

 1. Umowa świadczenia usług elektronicznych zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika następuje w drodze złożenia pisemnego oświadczenia na adres Fundacji.

 

 

 • 8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: info@rakowskaglow.pl. W treści reklamacji należy wskazać adres do korespondencji lub adres e-mail, opis stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wykonywanych Usług oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Fundacja może wystąpić do użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Fundacja rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Fundacja powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub w drodze przesyłki pocztowej na adres tradycyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Fundacja zastrzega, iż przedmiotem reklamacji nie może być treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 

 • 9. Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorami danych osobowych Użytkowników są:
 3. Fundacja
 4. Tpay
 5. Do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Fundacją a Użytkownikiem, oraz do wykonywania Umowy o Usługi, Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
 6. Imię i Nazwisko Użytkownika
 7. Adres Zamieszkania
 8. Adres elektroniczny Użytkownika – przy czym podatnie tych danych jest niezbędne do świadczenia usługi przez Fundację drogą elektroniczną
 9. Numer rachunku bankowego – w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy – są to dane niezbędne do dokonania zwrotu kwoty na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia zgody na ich przetwarzanie, w przypadku gdy jest ona wymagana, jest równoznaczna z niemożliwością skorzystania z Usług.
 11. Fundacja stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 12. Fundacja będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane wyłącznie dla celów związanych z zawarciem, zmianą, realizacją oraz rozwiązaniem Umowy o Usługę lub odstąpieniem od niej przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę także na przetwarzanie danych osobowych w innych celach (w tym w celach marketingowych).
 13. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich modyfikacji lub poprawiania.
 14. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe w poufności i nieudostępniania ich innym podmiotom, chyba że ich udostępnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub następuje za wyraźną zgodą Użytkownika.
 15. W przypadku uzyskania przez Fundację wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Fundacja może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

 

 • 10. Dodatkowe obowiązki Użytkownika

 

Poza obowiązkami określonymi w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu, Użytkownik ma obowiązek:

 1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu
 2. Podania prawdziwych, kompletnych i rzetelnych danych w związku z rejestracją w Serwisie Aktualizowania danych przekazanych Fundacji
 3. Posiadania czynnego adresu e-mail, który poda Fundacji
 4. Powstrzymania się od działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

 

 

 

 • 11. Postanowienia dodatkowe

 

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Umowy.
 2. W szczególnych wypadkach, takich jak awarie lub zagrożenia bezpieczeństwa danych, Fundacja ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu.
 3. Fundacja ma również prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu i wstrzymania świadczenia Usług w przypadku potrzeby wykonania prac konserwacyjnych lub informatycznych związanych z Serwisem.
 4. Fundacja ma prawo odmówić świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.

 

 

 • 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2023
 2. W przypadku zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usługi bądź wystąpienia innych ważnych przyczyn, Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. W przypadku określonym w 12 ust. 2, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o usługę, po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Bezpośredni kontakt z Fundacją możliwy jest w formie:
 5. Korespondencyjnej – pod adresem siedziby Fundacji
 6. Elektronicznej – pod adresem e-mail: info@rakowskaglow.pl
 7. Telefonicznej – pod nr: 514 532 194
 8. Niniejszy Regulamin i świadczenie przez Fundację usług określonych niniejszym regulaminem podlega prawu polskiemu.
 9. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem umowy za pośrednictwem strony internetowej https://rakowskaglow.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.