Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Rakowska GLOW –Rakowska GLOW Makijaż i Doradztwo Żywienia Optymalnego Aleksandra Rakowska z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Adama Próchnika 8, 96-100 Skierniewice, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 387806387 , NIP: 8361875600. Rakowska GLOW świadczy usługi określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług przez Rakowską GLOW za pośrednictwem Serwisu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie. 
 3. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rakowską GLOW umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rakowską GLOW lub jej współpracowników, dostępna pod adresem www.rakowskaglow.pl
 4. Umowa o Usługi – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a Rakowską GLOW, której przedmiot stanowią usługi określone w niniejszym Regulaminie
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
 • 2. Postanowienia wstępne
 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Rakowska GLOW. 
 2. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia przez Fundację usług określonych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną. 
 3. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Fundacja świadczy drogą elektroniczną usługi określone w § 3.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Przed przystąpieniem do usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz innymi informacjami i dokumentami dostępnymi na stronie www.rakowskaglow.pl
 6. Rakowska GLOW nie świadczy usług innych niż wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. 
 • 3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Rakowska GLOW świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
 2. umożliwia dostęp do informacji zawartych na indywidualnym koncie Użytkownika w Serwisie
 3. umożliwia dokonanie przez Użytkownika płatności w systemie PayU
 • 4. Zawarcie umowy o usługi 
 1. Przystąpienie do zawarcia umowy o usługi wymaga uprzedniego założenia konta w Serwisie (rejestracji).
 2. Założenie konta (rejestracja) w Serwisie dokonywana jest w sposób następujący:
 3. Uruchomienie przeglądarki, wpisanie i potwierdzenie przejścia pod adres www.rakowskaglow.pl
 4. Wpisanie w odpowiednie pola swoich prawidłowych danych: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, 
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w formie zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru)
 6.  kliknięcie w polecenie „Załóż konto”.
 7. Użytkownik zawiera Umowę o Usługi w zakresie określonym w § 2 z momentem założenia konta (po weryfikacji) w Serwisie. 
 • 5. Sposób dokonywania płatności
 1. W ramach świadczonych Usług przez Rakowską GLOW zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik ma możliwość dokonywania płatności wyłącznie przez system PayU.
 2. Płatność powinna zostać dokonana przez Użytkownika w ramach procedury określonej w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • 6. Prawo odstąpienia
 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o Usługi w terminie 30 (trzydziestu) dni.
 2. Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być wysłane na adres firmy Rakowska GLOW.
 4.  Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. 
 • 7. Czas trwania umowy
 1. Umowa świadczenia usług elektronicznych zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika następuje w drodze złożenia pisemnego oświadczenia na adres Fundacji. 
 • 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług w formie pisemnej na adres siedziby firmy Rakowska GLOW bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: rakowska.glow@gmail.com. W treści reklamacji należy wskazać adres do korespondencji lub adres e-mail, opis stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wykonywanych Usług oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Rakowska GLOW może wystąpić do użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 2. Rakowska GLOW rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Rakowska GLOW powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub w drodze przesyłki pocztowej na adres tradycyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Rakowska GLOW zastrzega, iż przedmiotem reklamacji nie może być treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
  9. Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników są:
  – Rakowska GLOW
  – PayU S.A.
 2. Do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Rakowską GLOW a Użytkownikiem, oraz do wykonywania Umowy o Usługi, Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: 
   • Imię i Nazwisko Użytkownika
   • Adres Zamieszkania
   • Adres elektroniczny Użytkownika – przy czym podatnie tych danych jest niezbędne do świadczenia usługi przez Rakowską GLOW drogą elektroniczną
   • Numer rachunku bankowego – w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy – są to dane niezbędne do dokonania zwrotu kwoty na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
   • Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia zgody na ich przetwarzanie, w przypadku gdy jest ona wymagana, jest równoznaczna z niemożliwością skorzystania z Usług.
   • Rakowska GLOW stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem 
   • Rakowska GLOW będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane wyłącznie dla celów związanych z zawarciem, zmianą, realizacją oraz rozwiązaniem Umowy o Usługę lub odstąpieniem od niej przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę także na przetwarzanie danych osobowych w innych celach (w tym w celach marketingowych). 
   • Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich modyfikacji lub poprawiania.
   • Rakowska GLOW będzie przetwarzać dane osobowe w poufności i nieudostępniania ich innym podmiotom, chyba że ich udostępnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub następuje za wyraźną zgodą Użytkownika. 
   • W przypadku uzyskania przez Fundację wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Rakowska GLOW może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości
 • 10. Dodatkowe obowiązki Użytkownika

Poza obowiązkami określonymi w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu, Użytkownik ma obowiązek: 

 1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Podania prawdziwych, kompletnych i rzetelnych danych w związku z rejestracją w Serwisie Aktualizowania danych przekazanych firmie Rakowska GLOW.
 3. Posiadania czynnego adresu e-mail, który poda firmie Rakowska GLOW.
 4. Powstrzymania się od działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

 

 • 11. Postanowienia dodatkowe
  1. Rakowska GLOW nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Umowy. 
  2. W szczególnych wypadkach, takich jak awarie lub zagrożenia bezpieczeństwa danych, Rakowska GLOW ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu. 
  3. Rakowska GLOW ma również prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu i wstrzymania świadczenia Usług w przypadku potrzeby wykonania prac konserwacyjnych lub informatycznych związanych z Serwisem. 
 • Rakowska GLOW ma prawo odmówić świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
 2. W przypadku zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usługi bądź wystąpienia innych ważnych przyczyn, Rakowska GLOW ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. W przypadku określonym w §12 ust. 2, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o usługę, po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Bezpośredni kontakt z Rakowską GLOW możliwy jest w formie:
 5. Korespondencyjnej – pod adresem siedziby firmy Rakowska GLOW
 6. Elektronicznej – pod adresem e-mail: rakowska.glow@gmail.com
 7. Telefonicznej – pod nr 514532194
 8. Niniejszy Regulamin i świadczenie przez Rakowską GLOW usług określonych niniejszym regulaminem podlega prawu polskiemu.
 9. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem umowy za pośrednictwem strony internetowej rakowska.glow@gmail.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.